Trang chủ | Tìm kiếm:

  Kế hoạch học các lớp liên thông tại CSLKĐT (học kỳ 1 năm học 2020-2021) 11/3/2020 4:04:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông tại Trường (học kỳ 1 năm học 2020-2021) 11/3/2020 4:00:00 PM
  Kế hoạch học hè lớp liên thông tại Trường (đợt học tháng 7,8,9-2020) 7/22/2020 4:31:00 PM
  Kế hoạch học liên thông tại CSLKĐT mới cập nhật (đợt học tháng 5,6,7-2020) 5/15/2020 2:40:00 PM
  Kế hoạch học lớp liên thông tại Trường (đợt học tháng 3,4,5-2020) mới thay đổi 3/6/2020 10:05:00 AM
  Kế hoạch học lớp liên thông tại Trường (đợt học tháng 3,4,5-2020) thay đổi 3/5/2020 9:49:00 AM
  Kế hoạch học liên thông tại CSLKĐT mới (đợt học tháng 2,3,4,5-2020) 3/4/2020 11:06:00 AM
  Kế hoạch học các lớp liên thông ĐHSTOAN18A-B_L2, ĐHSTOAN19A-B_L2 tại Trường (đợt học tháng 2,3,4 - 2020) có thay đổi 2/5/2020 3:55:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông ĐHSTOAN18A-B_L2, ĐHSTOAN19A-B_L2 tại Trường (đợt học tháng 2,3,4 - 2020) 2/3/2020 10:53:00 AM
  Kế hoạch học lớp liên thông tại CSLK (đợt học tháng 2,3,4-2020) 2/3/2020 10:12:00 AM
  Kế hoạch học lớp liên thông ĐHSTOAN19B_L2 tại Trường (đợt học tháng 12/2019 - 01-2020) 12/28/2019 10:19:00 AM
  Kế hoạch học các lớp liên thông ĐHSTOAN18A-B_L2, ĐHSTOAN19_L2 tại Trường (đợt học tháng 10,11,12/2019) 10/15/2019 2:18:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông ĐHSTOAN18A-B_L2 tại Trường (đợt học tháng 6,7,8/2019) 5/31/2019 5:09:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông ĐHSTOAN18A-B_L2 tại Trường (đợt học tháng 3,4,5/2019) 2/25/2019 10:43:00 AM
  Kế hoạch học các lớp ĐHSTOAN18-L2-ST - ĐHSTOAN18-L2-TV (đợt học tháng 3,4,5/2019) 2/25/2019 10:31:00 AM
  Kế hoạc học lớp ĐHSTOAN18-L2-TV (đợt tháng 10,11,12/2018) 10/3/2018 8:03:00 AM
  Kế hoạch học tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2018) (cập nhật ngày 18/7/2018) 7/18/2018 2:25:00 PM
  Kế hoạch học tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2018) 7/2/2018 8:48:00 AM
  Kế hoạch học tại CSLK (Đợt tháng 3,4,5/2018) 3/2/2018 3:37:00 PM
  Kế hoạch học Liên thông VLVH lớp ĐHSTIN17-L2 (Đợt tháng 12/2017 và 1/2018) 11/28/2017 4:37:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2015, 2016 tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2017) (TỔNG HỢP CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO) 5/26/2017 3:40:00 PM
  Tổng hợp phân công giảng dạy đợt tháng 6,7,8/23017 (Tổng hợp từ hệ thống) 5/15/2017 11:04:00 AM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2015,2016 tại Trưởng (Đợt tháng 12/2016; 1,2,3,4/2017) 12/8/2016 2:53:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2015 (Đợt tháng 9,10,11,12/2016) 9/6/2016 4:03:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014, 2015 (Đợt tháng 6,7,8/2016) (CÓ THAY ĐỔI) 7/18/2016 3:46:00 PM
  Kế hoạch học lớp ĐHSTIN16-L2-ST tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2016) 6/18/2016 10:02:00 AM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014, 2015 tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2016) (TỔNG HỢP CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO) (CÓ THAY ĐỔI) 6/15/2016 2:50:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014, 2015 tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2016) (TỔNG HỢP CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO) 5/26/2016 8:38:00 AM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014, 2015 (Đợt tháng 6,7,8/2016) 5/23/2016 2:23:00 PM
  Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014, 2015 tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2016) (DỰ KIẾN) 5/10/2016 9:45:00 AM
12

TIN VỪA CẬP NHẬT