Trang chủ | Tìm kiếm:

  Lịch thi kết thúc học phần các lớp không chính quy tại Trường ĐHĐT - Đợt thi tháng 01/2021 1/7/2021 2:20:00 PM
  Lịch thi KCQ tại trường, học kỳ hè năm học 2019-2020 9/10/2020 11:23:00 AM
  Lịch thi KCQ tại CSLKĐT các tỉnh đợt tháng 8,9 năm 2020 9/7/2020 4:24:00 PM
  Lịch thi KCQ tại CSLKĐT (Kiên Giang) đợt tháng 8,9 năm 2020 8/27/2020 3:08:00 PM
  Lịch thi các lớp KCQ tại trường - Đợt thi tháng 7 năm 2020 (mới có sửa đổi) 7/2/2020 11:30:00 AM
  Lịch thi KCQ tại CSLKĐT học kỳ II năm học 2019-2020 7/2/2020 11:24:00 AM
  Lịch thi các lớp KCQ - Đợt thi tháng 7 năm 2020 6/22/2020 7:38:00 AM
  Lịch thi kết thúc học phần các lớp ĐHSTOAN18A,B-L2, ĐHSTOAN19-L2 tại Trường (ngày 04, 05 tháng 01/2020) 1/3/2020 2:29:00 PM
  Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 01/2020 tại CSLKĐT 12/12/2019 2:25:00 PM
  Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2019 tại Trường (từ ngày 17 - 25/8/2019) 8/15/2019 8:27:00 AM
  Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8, 9/2019 (tại CSLK) 7/29/2019 2:18:00 PM
  Lịch thi Liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN18A,B-L2 tại Trường (1-2/6/2019) 5/16/2019 9:45:00 AM
  Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2018 (tại Trường) 7/30/2018 4:36:00 PM
  Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2018 (tại CSLK) 7/30/2018 11:07:00 AM
  Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2018 (tại Trường) (Phòng ĐBCL thay đổi thời gian) 7/18/2018 3:59:00 PM
  Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2018 (tại Trường) 7/4/2018 1:56:00 PM
  Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 5/2018 (tại Trường) 5/7/2018 9:15:00 AM
  Lịch thi Liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN16-L2, đợt tháng 5/2018 4/11/2018 9:31:00 AM
  Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 1/2018 (tại Trường) 12/28/2017 9:03:00 AM
  Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 1/2018 (tại CSLK) 12/28/2017 9:04:00 AM
  Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 1/2018 (tại Trường) 12/4/2017 4:11:00 PM
  Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2017 (tại CSLK) 8/3/2017 4:22:00 PM
  Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2017 (tại Trường) 7/31/2017 4:31:00 PM
  Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2017 (tại Trường_Có thay đổi) 7/26/2017 10:12:00 AM
  Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2017 (tại Trường) 7/10/2017 11:03:00 AM
  Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 5/2017 (tại Trường) 4/17/2017 8:47:00 AM
  Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 5/2017 (tại Trường_Có thay đổi) 3/29/2017 3:40:00 PM
  Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 5/2017 (tại Trường) 3/23/2017 9:37:00 AM
  Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 12/2016 (tại Trường) 11/29/2016 2:41:00 PM
  Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 12/2016 (tại Trường_đổi lại ngày 24/12) 11/15/2016 8:31:00 AM
12

TIN VỪA CẬP NHẬT