Trang chủ | Tìm kiếm:

  Mở thêm lớp học phần ngoài kế hoạch 11/29/2017 10:33:00 AM
  Điều chỉnh thời khóa biểu lớp học phần 11/29/2017 10:32:00 AM
  Đăng ký khối lượng học tập 3/29/2016 8:58:00 AM
  Rút bớt môn học 3/29/2016 8:58:00 AM
  Đăng ký học lại, học cải thiện 3/29/2016 8:57:00 AM
  Nghỉ học tạm thời 3/29/2016 8:57:00 AM
  Xin học lại (sau khi nghỉ học tạm thời) 3/29/2016 8:56:00 AM
  Chuyển trường 3/29/2016 8:55:00 AM
  Học ngành hai 3/29/2016 8:54:00 AM
  Nhận điểm I 3/29/2016 8:53:00 AM
  Đăng ký thực tập tốt nghiệp 3/29/2016 8:53:00 AM
  Bảo lưu kết quả học tập 3/29/2016 8:51:00 AM
  Xét và công nhận tốt nghiệp 3/29/2016 8:52:00 AM

TIN VỪA CẬP NHẬT