Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 9/20/2016 3:36:00 PM
Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sư phạm Toán học


I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng, nhiệm vụ của khoa Sư phạm Toán học.

Khoa là đơn vị trực thuộc trường, có chức năng đào tạo, nghiện cứu khoa học, quản lý trực tiếp cán bộ, giảng viên và sinh viên của khoa. Khoa có các nhiệm vụ sau:

a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo.

b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

đ) Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

e) Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ.

g) Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

h) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.

i) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường.

2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn.

Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một số ngành trực thuộc Khoa, có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, trực tiếp quản lý cán bộ giảng viên trong Bộ môn. Bộ môn có các nhiệm vụ sau:

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của Khoa.

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng nhà trường giao.

c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn.

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của Bộ môn, của Khoa và của Trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa.

g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Bộ môn.

II. MÔ TẢ TRÁCH NHIỆM CÁC CHỨC DANH

1. Trưởng khoa.

a) Trách nhiệm.

-        Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về mọi hoạt động của Khoa.

-        Phụ trách chung đào tạo chính quy và liên thông.

-        Đánh giá, xếp loại toàn diện viên chức khoa hàng năm.

-        Phụ trách hành chính Khoa.

-        Phục trách thực tập tốt nghiệp, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

b) Quyền hạn.

-     Chủ trì các cuộc họp của khoa, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Khoa nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

-       Đề xuất với Hiệu trưởng về việc khen thưởng, kỷ luật các bộ môn và các thành viên trong Khoa.

-       Có quyền giải quyết cho các thành viên của Khoa được nghỉ phép tối đa không quá 02 ngày.

c) Tương quan công việc.

-       Chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo.

-        Báo cáo theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của Hiệu trưởng.

-        Phối hợp các đơn vị liên quan để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Khoa.

2. Phó trưởng khoa

a) Trách nhiệm.

-        Phụ trách nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.

-        Phụ trách ISO khoa.

-        Phụ trách toàn diện quản lý sinh viên.

-        Tham mưu cho Trưởng khoa về chuyên môn.

b) Quyền hạn.                 

-    Thay mặt Trưởng khoa, giải quyết công việc chung và giải quyết công việc do Trưởng khoa phụ trách khi Trưởng khoa đi vắng hoặc các việc được Trưởng khoa uỷ quyền.

c) Tương quan công việc

-      Chịu sự lãnh đạo của Trưởng khoa.

-      Phối hợp các Trưởng bộ môn để hoàn thành trách nhiệm.

3. Các Trưởng bộ môn.

a) Trách nhiệm.

-      Quản lý và đánh giá xếp loại viên chức ở cấp bộ môn.

-      Phân công chuyên môn, chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng chuyên môn.

-     Tổ chức phát triển chương trình, biên soạn tài liệu, theo dõi tiến độ thực hiện các môn học của giảng viên trong Bộ môn.

-    Quản lý hồ sơ giảng dạy của giảng viên, phân công ra đề thi, duyệt đề thi, phân công chấm thi các lớp chính quy và liên thông.

-    Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của Bộ môn, tổ chức hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học thuộc cấp bộ môn.

b) Quyền hạn.

-       Chủ trì các buổi họp của Bộ môn.

-       Đề xuất với khoa về thi đua, khen thưởng cán bộ, giảng viên trong Bộ môn.

-       Phân công giảng dạy, ra đề thi, chấm thi, báo cáo sinh hoạt học thuật.

c) Tương quan công việc.

-       Chịu sự lãnh đạo của Trưởng khoa và Phó trưởng khoa.

4. Chuyên viên phụ trách quản lý học tập của sinh viên.

a) Trách nhiệm:

-       Điều tiết tiến độ thực hiện chương trình, xếp thời khóa biểu các lớp liên thông chính quy và liên thông vừa làm vừa học, theo dõi tiến độ dạy học.

-     Kết hợp với phòng khảo thí lên lịch thi, cắt phách, ráp phách, lên điểm các bài thi các phân môn thuộc khoa quản lý.

-      Phụ trách tài chính Khoa.

-      Trực văn phòng Khoa.

b) Quyền hạn

-       Chủ động và chịu trách nhiệm những công việc được giao.

c) Tương quan công việc

-       Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng khoa và Phó trưởng khoa.

5. Chuyên viên phụ trách quản lý sinh viên.

a) Trách nhiệm:

-       Quản lý toàn diện sinh viên về tư tưởng, đạo đức tác phong, đánh giá rèn luyện.

-     Kết hợp với Ban chấp hành liên chi, phụ trách các phong trào hoạt động của sinh viên trong khoa.

-     Quản lý, theo dõi công văn đến và đi, theo dõi tài sản của Khoa.

-     Phụ trách báo cáo tháng và lên lịch hàng tháng theo sự chỉ đạo của Trưởng khoa.

-     Trực văn phòng Khoa.

b) Quyền hạn

-     Chủ động và chịu trách nhiệm những công việc được giao.

c) Tương quan công việc

-     Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng khoa và Phó trưởng khoa.

6. Giảng viên.

-        Chịu sự quản lý, phân công chuyên môn của Trưởng bộ môn.

-      Xây dựng, đánh giá đề cương môn học, đề cương chi tiết môn học theo sự phân công của Trưởng bộ môn.

-       Biên soạn hoặc tham gia biên soạn giáo trình, bài giảng theo qui trình.

-    Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học với vai trò chủ nhiệm hoặc tham gia nghiên cứu.

-   Tham gia sinh hoạt chuyên môn của bộ môn và các hoạt động khác của khoa và nhà trường.


TIN VỪA CẬP NHẬT