Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 3/17/2019 5:14:00 PM
Link tải 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Bộ GD&ĐT chính thức công bố chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nội dung chi tiết 27 chương trình môn học xin tải về trong link gửi kèm:

http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755


Link tải chương trình môn toán (123 trang): 
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/m6ztfi7sUIIGQdY#pdfviewer

TIN VỪA CẬP NHẬT