Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 7/19/2013 10:04:00 AM
TS.GVC. Lê Xuân Trường


 

LÍ  LỊCH  KHOA  HỌC 
Họ và tên:
Lê Xuân Trường
Chức vụ: Giảng viên chính,
Nguyên Trưởng khoa Sư phạm Toán - Tin giai đoạn 07/2013 - 07/2018
Học vị:
Tiến sĩ  
Ngày sinh:
20/07/1958
Quê quán:
Thanh Hóa
Liên lạc:
Di động: 0914555226

 

 

 

1.1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Vinh

Ngành học: Sư phạm Toán học

Năm tốt nghiệp: 1979.

1.2. Thạc sĩ

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Lý luận và PPDH Toán

Nơi đào tạo: Đại học Sư Phạm Huế.

Năm cấp bằng: 1999

1.3. Tiến sĩ            

Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: LL & PPDH môn Toán

Tên Luận án Tiến sĩ: Hoạt động hóa người học trong quá trình dạy học môn PPDH Toán cho hệ đào tạo giáo viên THCS.

Nơi đào tạo: Trường ĐHSP Hà Nội

Năm cấp bằng: 2010

 1.4. Ngoại ngữ

Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh, mức độ sử dụng: Đọc, dịch tài liệu môn.

Ngoại ngữ 2: Tiếng Nga, mức độ sử dụng: Dịch được toán sơ cấp.

 

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

             Thời gian

          Nơi công tác

Công việc đảm nhận

Từ 1979 đến 1986

Trường CĐSP Đồng Tháp (nay là trường Đại học Đồng Tháp)

 

Giảng viên Toán

Từ 1986 đến 2001

Trường CĐSP Đồng Tháp

 

Trưởng bộ môn Toán

Từ 2001 đến 2003

Trường CĐSP Đồng Tháp

 

Phó Trưởng khoa Trung học kiêm Trưởng bộ môn Toán

Từ 2003 đến 6/2013

Trường Đại học Đồng Tháp

Phó Trưởng khoa Toán học kiêm Trưởng bộ môn PPDH Toán.

Từ tháng 6 năm 2013 đến 3/2018

Trường Đại học Đồng Tháp

 

Trưởng khoa Sư phạm  Toán - Tin

Từ tháng 3/2018 đến 31/7/2018


8/2018 đến nay

Trường Đại học Đồng Tháp
Trường Đại học Đồng Tháp

Trưởng khoa Sư phạm  Toán họcGiảng viên chính, thuộc Bộ môn ĐS-HH-PPDH Toán;
Cố vấn chuyên môn cho Ban chủ nhiệm Khoa


3. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia từ 2003 đến 2015

 • Dạy học Toán 6 theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh  (chủ nhiệm), đề tài cấp Trường đã nghiệm thu năm 2003.
 • Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm cho học phần lý thuyết số, đã nghiệm thu năm 2004.
 • Xây dựng chương trình các môn học thuộc Bộ môn PPDH trong chương trình liên thông Đại học sư phạm toán (tham gia chính), mã số CS2011.01.03. Đã nghiệm thu năm 2012.
 • Bồi dưỡng năng lực giải toán cho sinh viên ngành sư phạm toán học trình độ cao đẳng qua dạy học môn số học (chủ nhiệm), mã số CS2012.01.18. Đã nghiệm thu năm 2013.

 

3.2. Các công trình khoa học đã công bố

 

 • Lê Xuân Trường (2005), Rèn luyện KNDH cho SV các trường Sư phạm trong giai đoạn hiện nay, Thông tin KHGD - VCL & CTGD, Số 116, tr 27 - 28.
 • Lê Xuân Trường (2006), Một số giải pháp rèn luyện NVSP cho SV Toán các trường Sư phạm, Kỷ yếu hội thảo khoa họcViện NCGD - ĐHSP TP Hồ Chí Minh, tr 216 - 219.
 • Lê Xuân Trường (2007), Ứng dụng CNTT vào dạy và học môn PPDH ToánKỷ yếu hội thảo khoa học trường ĐHSP Hà Nội, tr 68 - 73.
 • Lê Xuân Trường (2008), Quy trình tổ chức và quản lý công tác TTSP trong các trường Sư phạmKỷ yếu hội thảo khoa học - Viện NCGD - ĐHSP TP Hồ Chí Minh, tr.195 - 198.
 • Lê Xuân Trường (2008), Ứng dụng CNTT nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của SV trong dạy học môn PPDH Toán, Tạp chí giáo dục, Số 186, tr 41 – 42; 29.
 • Lê Xuân Trường (2009), Các dạng hoạt động học tập môn PPDH Toán trong đào tạo giáo viên THCSTạp chí Giáo dục, Số 209, tr 33 - 35; 18.
 • Lê Xuân Trường (2009), Tổ chức tự học môn PPDH Toán cho SV trường CĐSP, Tạp chí giáo dục, Số 226, tr 44 - 46; 48.
 • Lê Xuân Trường (2009), Tổ chức học tập môn PPDH Toán hệ ĐTGV THCS bằng dạy học dự ánTạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 11/2009, tr 48 - 50.
 • Lê Xuân Trường (2011), Một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn Phương pháp dạy học Toán, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 01/2011, tr 60 - 61; 71.
 • Lê Xuân Trường (2011), Kinh nghiệm khai thác bài Toán trong dạy và học môn Toán ở trường phổ thôngKỷ yếu Hội thảo Quốc Gia về Giáo dục toán học ở trường Phổ thông, NXBGD, tr 428- 425.
 • Lê Xuân Trường (2011), Một số phương pháp dạy học không truyền thống thường được sử dụng để tổ chức học tập môn PPDH Toán  nhằm giúp sinh viên học tập một cách tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạoKỷ yếu Hội thảo Quốc Gia về Giáo dục toán học ở trường Phổ thông, NXBGD, tr 436 - 444.
 • Lê Xuân Trường (2013), Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên ngành sư phạm toán học trong giai đoạn dạy học theo hệ thống tín chỉ, Tạp chí khoa học- ĐH Đồng Tháp, Số 04, 08/2013, tr 8-14.
 • Lê Xuân Trường, Rèn luyện năng lực diễn đạt các dạng ngôn ngữ cho SV ngành SP Toán học thông qua dạy học phân môn PPDH ToánTạp chí giáo dục, Số 358 (2), 05/2015.
 • Lê Xuân Trường, Một số biện pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực thông qua dạy học môn phương pháp dạy học toán tại trường Đại học Đồng Tháp, Tạp chí khoa học- Trường ĐH Đồng Tháp, số 21, tháng 8 năm 2016, Tr7-13.
 • Lê Xuân Trường, Một số biện pháp bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm năng lực vận dụng lí thuyết hoạt động trong dạy học môn toán ở trường phổ thông, Tạp chí giáo dục, số 408, kì 2 (6/2017), Trang 38 -40 và tr45.
 • Lê Xuân Trường, Một số hướng khai thác bài toán trong dạy học môn toán ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục- Số 424 kì 2, tháng 2 năm 2018, Tr 33 - tr36.
 • Lê Xuân Trường (2019), Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề hàm số mũ, hàm số logarit – Lớp 12, Tạp chí Thiết bị Giáo dục số 190, ký 1 tháng 4 năm 2019, trang 4 đến trang 6 (đăng chung cùng học viên Cao học Lương Viết Thông).

 

3.3. Giáo trình, bài giảng

 • Lê Xuân Trường (2007), Bài giảng điện tử: Phương pháp dạy học Toán phần đại cương, Trang Web của Bộ Giáo dục và Đào tạo - ebook.
 • Lê Xuân Trường (2008), Bài giảng điện tử: Đại số sơ cấp và Thực hành.
 • giải toán (hệ đào tạo GV THCS), Trang Web nội bộ của trường Đại học Đồng Tháp.
 • Lê Xuân Trường (2009), Bài giảng điện tử: Đại số sơ cấp (hệ đào tạo GV THPT), Trang Web nội bộ của trường Đại học Đồng Tháp.
 • Lê Xuân Trường - Chủ biên(2016), Bài giảng phương pháp dạy học toán 1, Thư viện Trường Đại học Đồng Tháp.
 • Lê Xuân Trường – Tham gia chính (2019), Bài giảng Phương trình nghiệm nguyên, Thư viện Trường Đại học Đồng Tháp.
   


4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN THẠC SĨ

4.1. Hướng nghiên cứu:

 • Đổi mới PPDH môn Toán ở trường Phổ thông và trường Sư phạm;
 • Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục Toán học;
 • Tổ chức các hoạt động dạy Toán ở trường Phổ thông và trường Sư phạm;
 • Ứng dụng các phần mềm dạy học vào dạy học môn Toán;
 • Các chuyên đề chuyên sâu về Số học và Đại số sơ cấp.

 4.2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ:

TT Họ và tên học viên Trách nhiệm hướng dẫn Cơ sở đào tạo
1 Vương Thị Kim Huyền, Hướng dẫn một mình Trường ĐH Cần Thơ
2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Hướng dẫn một mình Trường ĐH Cần Thơ
3 Nguyễn Phan Tú Hướng dẫn một mình Trường ĐH Cần Thơ
4 Phan Quốc Tường Vy Hướng dẫn một mình Trường Đại học Vinh
5 Phan Thị Mỹ Anh, Hướng dẫn một mình Trường Đại học Vinh
6 Nguyễn Thị Nhàn Hướng dẫn một mình Trường ĐH Cần Thơ
7 Nguyễn Hải Đăng Hướng dẫn một mình Trường ĐH Cần Thơ
8 Nguyễn Thạch Truyện Hướng dẫn một mình Trường Đại học Vinh
9 Lê Văn Điền Hướng dẫn một mình Trường ĐH Đồng Tháp
10 Ngô Trần Như Mai Hướng dẫn một mình Trường ĐH Đồng Tháp
11 Lê Zar Hướng dẫn một mình Trường ĐH Đồng Tháp
12 Nguyễn Hữu Trí Hướng dẫn một mình Trường ĐH Vinh
13 Nguyễn Thị Xuân Liễu Hướng dẫn một mình Trường ĐH Đồng Tháp
14 Lê Thị Mỹ Trinh Hướng dẫn một mình Trường ĐH Đồng Tháp
15 Đoàn Thanh Dũ Hướng dẫn một mình Trường ĐH Đồng Tháp
16 Nguyễn Lộc Trường Hướng dẫn một mình Trường ĐH Đồng Tháp
17 Nguyễn Thị Kim Chung Hướng dẫn một mình Trường ĐH Đồng Tháp
18 Tô Ngọc Sơn Hướng dẫn một mình Trường ĐH Đồng Tháp
19 Phạm Thanh Bình Hướng dẫn một mình Trường ĐH Đồng Tháp
20 Phạm Văn Pha Hướng dẫn một mình Trường ĐH Đồng Tháp
21 Lê Hồng Dung Hướng dẫn một mình Trường ĐH Đồng Tháp
22 Bùi Phạm Trần Bình Hướng dẫn một mình Trường Đại học Đồng Tháp
23 Tăng Thị Anh Thi Hướng dẫn một mình Trường Đại học Đồng Tháp
24 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Hướng dẫn một mình Trường Đại học Đồng Tháp
25 Lương Viết Thông Hướng dẫn một mình Trường Đại học Đồng Tháp
26 Trần Thị Lựu Hướng dẫn một mình Trường Đại học đồng Tháp
27 Đỗ Văn Hoàng Hướng dẫn một mình Trường Đại học Đồng Tháp
28 Nguyễn Văn Bi Hướng dẫn một mình Trường Đại học Đồng Tháp
29 Nguyễn Chúc Linh Hướng dẫn một mình Trường Đại học Đồng Tháp
30 Nguyễn Văn Nuôi Hướng dẫn một mình Trường Đại học Đồng Tháp
 

     (Cập nhật 1/2020)

 

 

 

 

 

 


XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT