Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: ltngoc - Ngày: 9/11/2012 4:10:00 PM
Học phần do tổ Đại số, Hình học và PP dạy Toán


TT

MÃ MÔN

TÊN MÔN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

GE4081

Nhập môn toán Cao cấp

2

Môn chung

2

GE4052

Toán cao cấp 1

2

Môn chung

3

MA4023

Đại số tuyến tính

5

ĐHSTOAN

4

GE4037

Nhập môn Toán cao cấp

2

ĐHSTOAN,CĐSTOAN

5

MA4001

Đại số đại cương

4

ĐHSTOAN

6

MA4027

Hình học giải tích và afin

3

ĐHSTOAN

7

MA4040E

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

ĐHSTOAN,CĐSTOAN

8

MA4229

Cơ sở số học và lý thuyết số

4

ĐHSTOAN

9

MA4028

Hình học Ơclit

2

ĐHSTOAN

10

MA4110

Lí thuyết trường và Galoa

2

ĐHSTOAN

11

MA4116

Phương pháp dạy học đại cương môn toán

3

ĐHSTOAN

12

MA4100

Cơ sở hình học

2

ĐHSTOAN

13

MA4009

Hình học xạ ảnh

3

ĐHSTOAN

14

MA4021

Lôgic toán

2

ĐHSTOAN

15

MA4102

Đại số sơ cấp

3

ĐHSTOAN

16

MA4403

Rèn luyện NVSPTX3

1

ĐHSTOAN

17

MA4107

Hình học sơ cấp

3

ĐHSTOAN

18

MA4114

Phương pháp dạy học chuyên ngành toán 1

3

ĐHSTOAN

19

MA4404

Rèn luyện NVSPTX4

1

ĐHSTOAN

20

MA4405

Rèn luyện NVSPTX5

1

ĐHSTOAN

21

MA4136

Hình học vi phân

3

ĐHSTOAN

22

MA4300

Lịch sử Toán

2

ĐHSTOAN

23

MA4115

Phương pháp dạy học chuyên ngành toán 2

3

ĐHSTOAN

24

MA4406

Rèn luyện NVSPTX6

1

ĐHSTOAN

25

MA4109

Lý thuyết môđun

2

ĐHSTOAN

26

MA4030

Phương pháp vectơ trong GT HHKG

2

ĐHSTOAN

27

MA4119

Phương trình nghiệm nguyên

2

ĐHSTOAN

28

MA4121

Tư duy và hoạt động của học sinh

2

ĐHSTOAN

29

MA4036

Đa thức và nhân tử hóa

2

ĐHSTOAN,CĐSTOAN

30

MA4037

Hình học phi Eclid

2

ĐHSTOAN,CĐSTOAN

31

MA4201

Lý luận dạy học toán nâng cao và đánh giá trong dạy học toán

3

ĐHSTOAN

32

MA4002

Đại số tuyến tính

4

CĐSTOAN

33

MA4015

Hình học giải tích

2

CĐSTOAN

34

MA4038

Đại số đại cương

3

CĐSTOAN

35

MA4008

Hình học cao cấp

3

CĐSTOAN

36

MA4403

Rèn luyện NVSPTX3

1

CĐSTOAN

37

MA4029

Số học

4

CĐSTOAN

38

MA4139

Đại số sơ cấp và thực hành giải toán

4

CĐSTOAN

39

MA4117

Phương pháp dạy học toán 1

3

CĐSTOAN

40

MA4404

Rèn luyện NVSPTX4

1

CĐSTOAN

41

MA4126

Hình học sơ cấp và thực hành giải toán

4

CĐSTOAN

42

MA4112

Phát triển tư duy toán học trong học sinh

2

CĐSTOAN

43

MA4118

Phương pháp dạy học toán 2

3

CĐSTOAN

44

MA4405

Rèn luyện NVSPTX5

1

CĐSTOAN

45

MA4406

Rèn luyện NVSPTX6

1

CĐSTOAN

46

MA4134

Lý thuyết đồ thị

2

CĐSTOAN

47

MA4119

Phương trình nghiệm nguyên

2

CĐSTOAN

48

MA4141

Dạy học sinh THCS tự lực tiếp cận kiến thức Toán

2

CĐSTOAN

49

MA4142

Phát triển năng lực sáng tạo toán học cho học sinh

2

CĐSTOAN

50

MA4140

Ứng dụng các phép biến hình giải toán hình học

2

CĐSTOAN

51

MA4202

Tiếp cận một số phương pháp dạy học hiện đại

3

CĐSTOAN


TIN VỪA CẬP NHẬT