Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 7/19/2013 11:37:00 AM
TS. GVC. Lê Hoàng Mai


LÍ  LỊCH   KHOA   HỌC 
Họ và tên:
Lê Hoàng Mai
Chức vụ:
Phó Trưởng Khoa Sư phạm Toán học
Học vị:
Tiến sĩ, Giảng viên chính
Ngày sinh:
1971
Quê quán:
 Đồng Tháp
Liên lạc:
Di động: 0918331988
Facebook: Link
 
 
 
I. Quá trình đào tạo

1. Tốt nghiệp Đại học năm 1995, ngành Sư phạm Toán học tại Trường Đại học  Cần Thơ.

2. Nhận học vị Thạc sĩ năm 2004, chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số tại Trường Đại học Cần Thơ.

3. Nhận học vị Tiến sĩ năm 2017, chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

II. Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy

1. Chuyên ngành nghiên cứu: Đại số kết hợp, lý thuyết nửa vành nửa môđun.

2. Môn học giảng dạy: Đại số tuyến tính, Đại số đại cương, Đa thức và nhân tử hóa, Phương trình nghiệm nguyên, Lý thuyết mở rộng trường và Galois.

III. Các công trình khoa học

3.1. Đề tài, chương trình, dự án KH&CN đã thực hiện

Số TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/ năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường Trách nhiệm
tham gia trong đề tài
1  Về căn Jacobson của các nửa vành cụ thể  2009/2010 Trường Đại học Đồng Tháp Chủ nhiệm 
2 Xây dựng chương trình chọn đề thi tự luận trong Trường Đại học Đồng Tháp 2009/2010 Trường Đại học Đồng Tháp Tham gia
3  Về căn Jacobson kiểu (3,1) của các nửa vành  2012/2013 Trường Đại học Đồng Tháp Chủ nhiệm 
4  Thiết lập mối liên hệ giữa căn J(R) của Bourne và căn Js(R) của Katsov-Nam của các nửa vành R  2014/2015 Trường Đại học Đồng Tháp Chủ nhiệm 
5 Khảo sát căn của một số đại số đường đi Leavitt với hệ tử trên nửa vành giao hoán có  đơn vị 2017/2018 Trường Đại học Đồng Tháp Chủ nhiệm
6 Khảo sát tính chất cơ sở bất biến của đại số đường đi Leavitt 2018/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ Tham gia

3.2. Giáo trình, Bài giảng

- Lê Hoàng Mai (chủ biên), Ngô Tấn Phúc, Giáo trình Đại số đại cương, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 6/2020.

- Bài giảng Phương trình nghiệm nguyên, tài liệu lưu hành nội bộ Trường Đại học Đồng Tháp, năm 2018.

3.3. Bài báo khoa học đã công bố

1. Nguyễn Xuân Tuyến, Lê Hoàng Mai, Định lý Hopkins về căn Jacobson cho các nửa vành cộng giản ước, Tạp chí khoa học Đại học Huế, Chuyên san khoa học Tự nhiên, Số 25 (59), 2010.

2. Nguyễn Xuân Tuyến, Lê Hoàng Mai, Về căn Jacobson kiểu (3,1) trên các nửa vành, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san khoa học Tự nhiên, Tập 74A, Số 5, 2012.

3. Nguyễn Xuân Tuyến, Lê Hoàng Mai, Về lớp căn dưới và lớp nửa đơn tương ứng của các nửa vành, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san khoa học Tự nhiên, Tập 81, Số 3,  2013.

4. H. Inassaridze, L. H. Mai and N. X. Tuyen, On radical classes of hemirings, Tbilisi Mathematical Journal, Vol. 7 (1), 2014.

5. Le Hoang Mai, On radicals of left V-semirings, Hue University Journal of Science, Vol. 6, 2015.

6. L. H. Mai and N. X. Tuyen, On Js-semisimple left (right) V-semirings, Journal of Advanced Mathematical Studies, 9(3)(2016), 437-443.

7. L. H. Mai and N. X. Tuyen, Some remarks on the Jacobson radical types of semirings and related problems, Vietnam Journal of  Mathematics, 45(3)(2017), 493-506.  

 
8. Le Hoang Mai, The Jacobson radical type of Leavitt path algebras with coefficients in a commutative unital semiring, Journal of Science, Dong Thap university, 2020.

Link: https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=kEmdQeUAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate 

 
 
 
 
 XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT