Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: cnduy - Ngày: 3/5/2014 10:41:00 AM
Danh mục đề tài KHCN của sinh viên năm học 2013-2014Trong năm học 2013-2014, sinh viên Khoa Sư phạm Toán-Tin thực hiện 8đề tài KHCN. Danh sách cụ thể như sau


TT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Dự kiến kết quả, sản phẩm

Chủ nhiệm

  1       

Lập trình điều khiển thiết bị và ứng dụng vào việc xây dựng hệ thống điều khiển chuông báo giờ tự động tại Trường Đại học Đồng Tháp

- Tìm hiểu lập trình thiết bị để từ đó xây dựng phần miền điều khiển được hệ thống chuông hoạt động một cách tự động.

- Thiết kế bo mạch để tích hợp phần miền điều khiển vào trong nhằm điều khiển hệ thống chuông báo giờ học của trường trị, Trường Đại học Đồng Tháp

- Một bo mạch được tích hợp phần miền điều điều khiển thiết bị

- Có bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo.

SV. Phùng Tấn Phát thực hiện, ThS. Nguyễn Văn Lót hướng dẫn

  2       

Xây dựng chương trình xử lý song song để xác định một số nguyên lớn có phải là số nguyên tố hay không

- Tìm hiểu lập trình xử lý song song

- Nghiên cứu thuật toán song song cho bài toán tìm các số nguyên tố trong khoảng cho trước

- Viết chương trình xử lý song song giải bài toán

- Báo cáo khoa học về vấn đề nghiên cứu.

- Có bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo.

SV. Nguyễn Thị Hoài Thương, SV. Võ Minh Tiến thực hiện, ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Linh hướng dẫn

  3       

Định lí điểm bất động chung cho ánh xạ co suy rộng trong không gian kiểu-mêtric

Thiết lập và chứng minh định lí điểm bất động chung cho ánh xạ co suy rộng trong không gian kiểu-mêtric

- Kết quả mới về định lí điểm bất động chung cho ánh xạ co suy rộng trong không gian kiểu-mêtric

- Có bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo.

SV. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt thực hiện, TS. Nguyễn Văn Dũng hướng dẫn

  4       

Định lí điểm bất động cho điều kiện co tuần hoàn kiểu Chatterjea yếu trong không gian kiểu-mêtric

Thiết lập và chứng minh định lí điểm bất động cho điều kiện co tuần hoàn kiểu Chatterjea yếu trong không gian kiểu-mêtric

- Kết quả mới về định lí điểm bất động cho điều kiện co tuần hoàn kiểu Chatterjea yếu trong không gian kiểu-mêtric

- Có bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo.

SV. Nguyễn Quốc Dũng thực hiện, ThS. Nguyễn Thị Thanh Lý hướng dẫn

  5       

Định lí điểm bất động cho dạng phi-co yếu suy rộng trong không gian-kiểu-mêtric

Thiết lập và chứng minh định lí điểm bất động cho dạng phi-co yếu suy rộng trong không gian kiểu-mêtric

- Kết quả mới về định lí điểm bất động cho dạng phi-co yếu suy rộng trong không gian kiểu mêtric

- Có bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo.

SV. Nguyễn Chí Tâm thực hiện, TS. Nguyễn Văn Dũng hướng dẫn

  6       

Về định lí điểm bất động của lớp ánh xạ C-co yếu trong không gian kiểu-mêtric.

Thiết lập và chứng minh một số định lí điểm bất động của lớp ánh xạ C-co yếu trong không gian kiểu-mêtric.

- Báo cáo khoa học về vấn đề nghiên cứu.

- Có bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo.

SV. Nguyễn Thị Vui thực hiện, ThS. Nguyễn Trung Hiếu hướng dẫn

  7       

Về định lí điểm bất động của lớp ánh xạ Meir-Keeler -co trên không gian kiểu-mêtric.

Thiết lập và chứng minh một số định lí điểm bất động của lớp ánh xạ Meir-Keeler -co trên không gian kiểu-mêtric.

- Báo cáo khoa học về vấn đề nghiên cứu.

- Có bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo.

SV. Hồ Quốc Ái thực hiện, ThS. Nguyễn Trung Hiếu hướng dẫn

  8       

Về định lí điểm bất động chung của các ánh xạ trên không gian kiểu-mêtric.

Thiết lập và chứng minh một số định lí điểm bất động chung của ba và bốn ánh xạ trên không gian kiểu-mêtric.

- Báo cáo khoa học về vấn đề nghiên cứu.

- Có bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo.

SV. Hoàng Hiền Hưởng thực hiện, ThS. Nguyễn Trung Hiếu hướng dẫn


TIN VỪA CẬP NHẬT